Patvirtinta:
Programų sistemų katedros posėdyje,
2007-10-15

REIKALAVIMAI PROFESINĖS PRAKTIKOS ATASKAITAI

Ataskaitos apimtis. Profesinės praktikos ataskaita turi būti ne mažesnė kaip 15 puslapių, neskaitant priedų.

Praktikos vadovo atsiliepimas. Praktikos ataskaita pateikiama kartu su įmonės/įstaigos praktikos vadovo atsiliepimu (Studento profesinės praktikos vertinimo anketa) apie studento atliktą darbą bei jo dalykinį-profesinį pasirengimą. Vadovo pasirašytame atsiliepime turi būti nurodytas praktikos įvertinimas pažymiu.

Praktikos ataskaitos pateikimas. Praktikos ataskaita su autoriaus, įmonės/įstaigos bei universiteto praktikos vadovų parašais ir Praktikos vadovo atsiliepimas turi būti pristatyti į katedrą ne vėliau kaip 2 dienos prieš gynimą.

Rekomenduojama praktikos ataskaitos struktūra:
Titulinis lapas.
Turinys. Iš eilės nurodomi darbo dalių, pradedant įvadu ir baigiant priedais, pavadinimai ir puslapių, kuriais jie prasideda, numeriai. Pats turinys į šį sąrašą netraukiamas.
1. Įvadas. Išdėstomi praktikos vietos pasirinkimo motyvai, praktikos užduotis, jos tikslas, spręstieji uždaviniai, pateikiama praktinės veiklos planas praktikos atlikimo eiga (2-3 psl.).
2. Įmonės/įstaigos apibūdinimas. Glaustai aprašoma įmonė/įstaiga, kurioje buvo atlikta praktika: jos veiklos sritis, organizacinė struktūra, teikiamos paslaugos ir kt. Apibūdinamos praktikos vietoje sudarytos darbo sąlygos (1-2 psl.).
3. Praktikos veiklos aprašymas (vienas arba keli skyriai). Aprašomas praktikos užduoties įgyvendinimas (pvz., atlikti projektavimo ir/ar programavimo darbai, sukurtas modelis, priimti sprendimai ir pan.).
4. Rezultatai, išvados ir pasiūlymai. Išdėstomi pagrindiniai darbo rezultatai ir išvados,  praktikos darbo privalumai ir trūkumai, aprašomos įgytos žinios ir patirtis praktikos metu, duodamas universitete įgytų žinių atitikimo praktikos užduočiai atlikti įvertinimas, pateikiami argumentuoti pasiūlymai, kaip geriau organizuoti darbo ir valdymo procesus praktikos atlikimo vietoje ir mokymą Universitete (1-2 psl.).
Priedai. Pateikiama pagalbinė medžiaga: didelės schemos, lentelės, paveiksliukai, kurie reikalingi pateikiamam darbui aprašyti ir pristatyti.

 Bendrieji reikalavimai tekstui. Ataskaitos tekstas turi atitikti magistro/bakalauro baigiamojo darbo tekstui keliamus bendruosius reikalavimus.