Patvirtinta:
Programų sistemų katedros posėdyje,
2011-09-05

Programų sistemų magistro baigiamojo darbo rengimo nuostatos

Magistro baigiamasis darbas – tai savarankiškais moksliniais ar taikomaisiais tyrimais pagrįstas analitinis darbas. Baigiamuoju darbu magistrantas turi parodyti savo sugebėjimą ne tik analizuoti pasirinktą temą, vertinti kitų asmenų anksčiau atliktus atitinkamos krypties darbus, sėkmingai atlikti tos krypties tyrimus, bet ir aiškiai bei pagrįstai formuluoti tyrimų išvadas, aprašyti savo atliktą tiriamąjį darbą, pagal universiteto patvirtintus reikalavimus.
(ištrauka iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d.  įsakymo Nr. ISAK-1551 „Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms“)

I semestras

    1. Programų sistemų katedra (toliau – katedra) paskelbia siūlomų magistro baigiamųjų darbų temų sąrašą iki rugsėjo 15 d.
    2. Pirmųjų metų magistrantai renkasi iš paskelbto sąrašo juos dominančią temą ir kreipiasi į temą pasiūliusį dėstytoją, ar jis nesutiktų būti jo magistrinio darbo vadovas. Ant rašytinio prašymo gavus dėstytojo sutikimo vizą, prašymas pristatomas į katedrą iki rugsėjo 30 d.
    3. Magistrantas gali rinktis magistro baigiamojo darbo temą nebūtinai iš katedros paskelbto sąrašo. Tokie prašymai nagrinėjami atskirai, ir magistrantui šalia pasirinktą temą pasiūliusio asmens (MIF dėstytojo ar kitos organizacijos darbuotojo) gali būti skiriamas antrasis vadovas iš katedros dėstytojų.
    4. Magistrantams, kurie nepasirenka magistro baigiamojo darbo temos, negauna dėstytojo sutikimo ar nepristato prašymo į katedrą iki 2 punkte nurodyto termino, darbo vadovą paskiria katedra. Magistrantas su jam paskirtu vadovu derina darbo temą.
    5. Katedra patvirtina magistrantų magistro baigiamųjų darbų vadovus iki spalio 15 d., o darbų recenzentus paskiria iki gruodžio 10 d.
    6. Magistrantai per pirmąjį semestrą, padedant vadovams, privalo sukonkretinti savo magistro baigiamojo darbo temą, pagrįsti jos aktualumą bei naujumą, suformuluoti darbo tikslą, uždavinius ir laukiamus rezultatus.
    7. Magistrantai per pirmą semestrą turi parengti 3-5 puslapių darbą (ataskaitą), kuriame pateikiamas sukonkretintos magistro baigiamojo darbo temos pavadinimas, išdėstomas jos aktualumas bei naujumas, darbo tikslas, uždaviniai ir laukiami rezultatai. Vadovo (arba abiejų vadovų, žiūr. 3 punktą) pasirašytas darbas pristatomas į katedrą iki gruodžio 15 d. Papildomai, darbas elektroniniu paštu turi būti siunčiamas recenzentui ir vadovui vienu elektroniniu laišku.
    8. Magistrantai, nepristatę darbo už pirmą semestrą į katedrą iki 7 punkte nurodyto termino, tampa skolininkais.
    9. Recenzentai išnagrinėja ir įvertina magistrantų darbus iki gruodžio 20 d.
    10. Magistrantai vadovų patvirtintus ir recenzentų įvertintus darbus paskelbtą dieną gina katedros komisijoje, padarę ne ilgesnius kaip 10 minučių pranešimus. Gynimo data – ne vėliau kaip gruodžio 24 d.
    11. Darbų neapgynę magistrantai tampa skolininkais.
    12. Įskaitas už magistrantų pirmame semestre atliktus ir apgintus darbus pasirašo katedros vedėjas.
    13. Skolos likviduojamos Matematikos ir informatikos fakultete (MIF) nustatyta tvarka ir terminais, magistrantams pristatant į katedrą naujus arba pataisytus darbus su vadovų ir recenzentų parašais ir dar kartą ginant katedros komisijoje.

II semestras

    14. Magistrantai per antrąjį semestrą privalo parengti literatūros pasirinkta magistro baigiamojo darbo tema apžvalgą, kurioje būtų suformuluota darbe numatoma spręsti problema. Darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 puslapių, o išnagrinėtų šaltinių kiekis – ne mažesnis kaip 15.
    15. Magistrantai vadovų pasirašytus antro semestro darbus pristato į katedrą iki birželio 20 d. Papildomai, darbas elektroniniu paštu turi būti siunčiamas recenzentui ir vadovui vienu elektroniniu laišku.
    16. Magistrantų parengti darbai paskelbtą dieną ginami katedros komisijoje. Gynimo data – ne vėliau kaip birželio 30 d.
    17. Skolos likviduojamos MIF nustatyta tvarka ir terminais, magistrantams pristatant į katedrą pataisytus savo antro semestro darbus su vadovų ir recenzentų parašais ir dar kartą ginant katedros komisijoje. 

III semestras

    18. Magistrantai per trečiąjį semestrą turi gauti principinius magistro darbo sprendimus. Šiame semestre parengtas darbas turi būti ne trumpesnis kaip 20 puslapių.
    19. Magistrantai vadovų pasirašytus darbus pristato į katedrą iki sausio 15 d. Papildomai, darbas elektroniniu paštu turi būti siunčiamas recenzentui ir vadovui vienu elektroniniu laišku. Laiku nepristatę darbo, magistrantai tampa skolininkais.
    20. Recenzentai išnagrinėja ir įvertina magistrantų darbus iki sausio 22 d.
    21. Magistrantai savo darbus, jei juos patvirtino vadovai ir įvertino recenzentai,  paskelbtą dieną gina katedros komisijoje, padarę ne ilgesnius kaip 10 minučių pranešimus. Gynimo data – ne vėliau kaip sausio 25 d.
    22. Katedros komisija darbus ir gynimus vertina pažymiu. Darbų neapgynę magistrantai tampa skolininkais.
    23. Skolos likviduojamos MIF nustatyta tvarka ir terminais, magistrantams dar kartą  ginant savo pataisytus darbus katedros komisijoje.

IV semestras

    24. Per ketvirtąjį semestrą magistrantai baigia rengti ir apipavidalina magistro baigiamuosius darbus.
    25. Magistro baigiamasis darbas turi būti ne mažesnis kaip 40 puslapių, neskaitant priedų. Literatūros apžvalga yra neatsiejama baigiamojo darbo dalis.
    26. Magistrantai vadovų pasirašytus magistro baigiamuosius darbus turi pristatyti į katedrą iki gegužės 15 d. Papildomai, darbas elektroniniu paštu turi būti siunčiamas recenzentui ir vadovui vienu elektroniniu laišku. Laiku nepristatę darbo, magistrantai gintis baigiamųjų darbų gynimo komisijoje galės tik kitais metais.
    27. Recenzentai išnagrinėja ir įvertina magistrų baigiamuosius darbus iki katedros magistrų baigiamųjų darbų svarstymo komisijos posėdžio. Minėtas posėdis šaukiamas ne vėliau kaip gegužės 22 d.
    28. Magistrantai vadovų patvirtintus ir recenzentų įvertintus darbus paskelbtą dieną pristato katedros magistrų baigiamųjų darbų svarstymo komisijoje, darydami ne ilgesnį kaip 10 minučių pranešimą.
    29. Katedros magistrų baigiamųjų darbų svarstymo komisijoje teigiamai įvertintus  magistro baigiamuosius darbus pasirašo katedros vedėjas ir rekomenduoja ginti magistro baigiamųjų darbų gynimo komisijoje, sudarytoje MIF dekano  įsakymu.
    30. Magistro baigiamieji darbai, nepasirašyti katedros vedėjo, negali būti ginami magistro baigiamųjų darbų gynimo komisijoje.