Patvirtinta:
Programų sistemų katedros posėdyje,
2011-09-05

Programų sistemų bakalauro baigiamojo darbo rengimo nuostatos

Bakalauro darbas - tai savarankiškas pagrindinių studijų baigiamasis darbas, atitinkantis mokslinio tiriamojo darbo reikalavimus.
 
Studentai bakalauro darbuose privalo pademonstruoti šiuos gebėjimus:
 1. Rinkti, pateikti, aprašyti, identifikuoti, išvardinti, pasirinkti faktus, metodus, procedūras bei principus;
 2. Atskirti, paaiškinti, iliustruoti faktus bei teorijas;
 3. Praktiškai pritaikyti žinias ir sumanumą;
 4. Analizuoti;
 5. Pateikti savarankiškas įžvalgas ir idėjas;
 6. Įvertinti išdėstytą medžiagą ir savarankiškai formuluoti išvadas bei pasiūlymus.
Rengiant darbą, rekomenduotini tokie etapai:
 1. Temos pasirinkimas ir tiriamosios problemos formulavimas.
 2. Pirminis susipažinimas su šaltiniais ir literatūra.
 3. Preliminaraus tyrimo plano sudarymas.
 4. Svarbiausių tiriamųjų teiginių formulavimas.
 5. Duomenų ir kitokios medžiagos rinkimas bei kaupimas.
 6. Duomenų bei sukauptos medžiagos analizė ir įsisavinimas.
 7. Tiriamųjų problemų sprendimo modeliavimas.

 

Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo tvarka

 1. Dažniausiai bakalauro baigiamasis darbas yra kursinio darbo tęsinys, tačiau jų tematikos gali ir skirtis.
 2. Ketvirtojo kurso studentai iki lapkričio 1 d. turėtų su savo kursinių darbų vadovais suderinti bakalauro baigiamojo darbo temą (ar bent jau tematiką) ir pranešti ją Programų sistemų katedrai (toliau – katedra). Tema gali būti tikslinama iki vasario 10 d.
 3. Studentas gali kreiptis į katedrą dėl temos ar vadovo keitimo. Sprendimas priimamas katedros posėdyje.
 4. Bakalaurų baigiamųjų darbų vadovai ir galutinės temos yra tvirtinami katedros posėdyje ne vėliau kaip vasario 20 d.
 5. Bakalaurų baigiamieji darbai turi būti atlikti ir pateikti tiriamojo darbo stiliumi, t.y. nurodomas tyrimo tikslas, objektas, metodas, gauti rezultatai, išvados, naudotos literatūros sąrašas.
 6. Bakalauro baigiamasis darbas rašomas lietuvių kalba. Atskirais atvejais katedros sprendimu darbas gali būti rašomas anglų kalba. Darbo apimtis – ne mažesnė kaip 25 A4 formato lapai (neskaitant priedų).
 7. Vadovui sutikus, gali būti atliekamas grupinis bakalauro baigiamasis darbas. Grupinio darbo apimtis turi būti atitinkamai didesnė.
 8. Semestro metu studentas privalo reguliariai (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) susitikti su vadovu, o parengtas bakalauro baigiamojo darbo variantas turi būti pateikiamas vadovui likus ne mažiau kaip savaitei iki darbo pateikimo katedrai dienos (vadovas gali nustatyti ir griežtesnius reikalavimus, apie tai informavęs studentą). Studentui nesilaikant nustatytų darbo rengimo reikalavimų, vadovas gali neleisti ginti darbo.
 9. Iki balandžio 15 d. katedra paskiria bakalauro baigiamųjų darbų recenzentus.
 10. Dešimt dienų iki gynimo, tinkamai apipavidalintas ir įrištas bakalauro baigiamasis darbas turi būti pristatytas į katedrą. Papildomai, darbas elektroniniu paštu turi būti siunčiamas recenzentui ir vadovui vienu elektroniniu laišku.
 11. Recenzentas raštišką atsiliepimą apie darbą ir siūlomą įvertinimą pateikia katedrai iki darbų gynimo komisijoje.
 12. Bakalaurų baigiamieji darbai yra ginami viešai bakalauro darbų gynimo komisijoje nustatytais terminais.
 13. Gali būti ginami tik tie bakalaurų baigiamieji darbai, kurių temos yra patvirtintos katedros posėdyje.
 14. Visi bakalauro baigiamųjų darbų gynime dalyvaujantys katedros darbuotojai turi balsavimo teisę.
 15. Bakalauro baigiamojo darbo gynimui skiriama ne daugiau kaip 25 minutės, iš jų darbo pristatymui - ne daugiau kaip 10 minučių; darbo autoriui klausimai gali būti pateikti tiek iš tiriamosios temos, tiek iš studijų metais išklausytų disciplinų.
 16. Bakalauro baigiamasis darbas ginamas lietuvių kalba.
 17. Bakalauro darbų gynimo komisija, vertindama bakalauro baigiamąjį darbą, atsižvelgia į darbo vadovo ir recenzento nuomones, į darbo mokslinį tiriamąjį lygį, darbo pristatymą bei studento atsakymus į klausimus.
 18. Bakalauro baigiamąjį darbą ir jo gynimą įvertinus neigiamai (blogai), bakalauro darbų gynimo komisija nurodo pagrindinius jo trūkumus ir pateikia išvadą, ar autorius gali šį darbą tęsti toliau.
 19. Bakalauro baigiamojo darbo įvertinimą pasirašo darbų gynimo komisijos pirmininkas.
 20. Apeliacijos dėl bakalauro baigiamųjų darbų gynimo nepriimamos.